#Erasmus+

Δεξιότητες των ενηλίκων

στα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων

Σχετικά με εμάς

Γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης για ηλικιωμένους και εκπαιδευτικούς: Πλοήγηση στην ψηφιακή εποχή

Το έργο MIL Skills ενισχύει τις δεξιότητες στα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ των ηλικιωμένων και των εκπαιδευτών ενηλίκων, εστιάζοντας στην κριτική σκέψη και την ηθική ενασχόληση με τα ψηφιακά μέσα. Προσφέρει πόρους όπως εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό, εργαστήρια, και μία ψηφιακή εφαρμογή για την ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγηση στο ψηφιακό τοπίο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που ενισχύονται από την πανδημία COVID-19.

0

Εταίροι

0

Πακέτα Εργασίας

0

Αποτελέσματα

0

Εκδηλώσεις

Πακέτα Εργασίας

Το έργο προβλέπει σημαντικά αποτελέσματα:

ΠΕ1: Διαχείριση έργου
Κατά τα αρχικά στάδια του έργου, η κοινοπραξία προετοιμάζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη υλοποίηση του έργου. Το WP1 αφορά τη διαχείριση του έργου, η οποία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δημιουργούνται, εκτελούνται και αξιολογούνται με τρόπο ανοικτό σε όλους. Περιγράφει επίσης μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ρυθμίζοντας παράλληλα τα οικονομικά και τον προγραμματισμό.
ΠΕ2: Ενημερωτικά Δελτία & Πλαίσιο Ικανοτήτων σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δεξιότητες πληροφόρησης και την κριτική σκέψη
Τα ενημερωτικά δελτία & το πλαίσιο ικανοτήτων έχουν ως στόχο την καθορισμό βασικών ικανοτήτων για τους ηλικιωμένους και τους εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην ψηφιακή κοινωνία και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, το WP2 θα: Αξιολογήσει τις παρούσες ανάγκες των ηλικιωμένων σε θέματα κριτικής σκέψης, ψηφιακού γραμματισμού, μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαχείρισης πληροφοριών, επικοινωνίας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας. Εγκαθιδρύσει ένα μονοπάτι δεξιοτήτων που θα εφαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληροφόρηση.
ΠΕ3: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Πιλοτικές Δραστηριότητες για την ενίσχυση δεξιοτήτων στα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης για ηλικιωμένους πολίτες και εκπαιδευτές ενηλίκων
Με βάση τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Ικανοτήτων, αναπτύσσεται ένα καινοτόμο βιβλίο εργασίας και υλικό κατάρτισης. Ο στόχος του είναι να εξοπλίσει τους ηλικιωμένους και τους εκπαιδευτές ενηλίκων με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες στα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Το βιβλίο εργασίας υιοθετεί μια σύγχρονη μεθοδολογία, συνδυάζοντας δράσεις διά ζώσης και διαδικτυακής εκμάθησης. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, επιτρέποντας σε κάθε εκπαιδευόμενο να ολοκληρώσει την κατάρτιση ανεξάρτητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
ΠΕ4: Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και Ψηφιακό Επιτραπέζιο Παιχνίδι
Για να ενισχυθεί η δυνατότητα μεταφοράς και η προσβασιμότητα του έργου, δημιουργήθηκε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ένα ψηφιακό επιτραπέζιο παιχνίδι. Αυτά τα εργαλεία αποσκοπούν σε: Τη διανομή πρόσθετου μαθησιακού υλικού, το οποίο συμπληρώνει το εκπαιδευτικό υλικό με διαδραστικά σενάρια. Την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη μαθησιακού περιβάλλοντος. Τη δημιουργία μιας αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας και ψηφιακού υλικού παιχνιδιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τη δημιουργία ενός διεθνούς διαδικτυακού δικτύου που προωθεί την κοινότητα και τη συνδεσιμότητα, παρέχει υποστήριξη από ομοτίμους και ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
ΠΕ5: Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ενηλίκων & Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης
Η εργαλειοθήκη παρέχει πρακτικές πληροφορίες, σχέδια μαθημάτων και πόρους για εκπαιδευτές ενηλίκων, οργανισμούς, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στοχεύει στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των δεξιοτήτων πληροφόρησης στις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, προσφέροντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να περιηγηθούν αποτελεσματικά στο σύγχρονο τοπίο των μέσων ενημέρωσης και να αντιμετωπίσουν τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση. Τα σχέδια μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων να παραδώσουν ελκυστικά και επιδραστικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση στην πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο.
Previous slide
Next slide

Εκπαίδευση του νου για την αναγνώριση και απόρριψη των ψευδών ειδήσεων

Η κοινοπραξία μας

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να προάγει την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

🇱🇻 Λετονία
🇬🇷 Ελλάδα
🇧🇬 Βουλγαρία
🇮🇹 Ιταλία
🇫🇷 Γαλλία
🇪🇸 Ισπανία
🇨🇾 Κύπρος

Innovation Hive 🇬🇷 Εταίρος

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και των φορέων της κοινωνίας προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να κάνουμε τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουμε στο υψηλότερο επίπεδο τις αρχές των εννοιών κοινωνικής καινοτομίας.

Stimmuli for Social Change 🇬🇷 Εταίρος

Ο οργανισμός STIMMULI εργάζεται σε έργα με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο, οραματιζόμενος να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά έργα και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν στάσεις αλλαγής, εισάγουν επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Φέρουμε εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Εκπαίδευσης Κοινωνικής Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης Ενεργού Πολίτη και της Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέες προσεγγίσεις και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία. Το έργο μας αποσκοπεί στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, για την αποτελεσματικότερη και ευρύτερη αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων.

Exeo Lab Srl 🇮🇹 Εταίρος

Η Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής, με δεκαετίες εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο κύριος τομέας παρέμβασής τους είναι αυτός της έρευνας και της εδαφικής ανάλυσης μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικών σε βασικούς και αναδυόμενους τομείς. Η εταιρεία τους παρέχει σε ΜΜΕ και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένη και ιδιαίτερα εξατομικευμένη υποστήριξη στον τομέα των επενδύσεων, της συγκέντρωσης κεφαλαίων, της διεθνοποίησης και των δημόσιων συμβάσεων. Η Exeo Lab συμμετέχει επίσης σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά ερευνητικά έργα με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για τις περιοχές, ιδίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

Vernian RTI 🇨🇾 Εταίρος

Η Vernian RTI επιδεικνύει ανυποχώρητη πίστη στην προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και της καινοτομίας, βασιζόμενη στις αρχές της διακυβέρνησης, της δεοντολογίας και της διαφάνειας. Με αυτήν την προσέγγιση, μετασχηματίζουν οργανισμούς και οικονομίες προς κοινή πρόοδο. Ο στόχος τους είναι να προάγουν τη δημιουργία αξίας μέσω συνεργατικών σχέσεων, αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ) για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και την υιοθέτηση της Βιομηχανίας 4.0. Η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί προσαρμοστικότητα και καινοτομία σε όλους τους τομείς, και εδραιώνουν τους οργανισμούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους με βιώσιμο τρόπο μέσω της ΕΤΑ. Η δέσμευσή τους είναι να οικοδομήσουν ανθεκτικές, προοδευτικά σκεπτόμενες κοινωνίες παρά την τεχνολογική αβεβαιότητα.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις

παρακαλούμε στείλτε μήνυμα

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

© 2024 MILSKILLS. ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN & DEVELOPED 🔐 BY INNOVATION HIVE

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2023-1-LV01-KA220-ADU-000156693

Μετάβαση στο περιεχόμενο