За MIL SKILLS

В днешния бързо развиващ се цифров свят уменията за медийна и информационна грамотност (MIL) са от основно значение. MIL включва способността за достъп, анализиране, оценка и ефективно използване на информация от различни източници. С огромното количество налична информация, разграничаването между достоверни и ненадеждни източници, особено идентифицирането на фалшиви новини или пропаганда, става все по-трудно, особено сред по-възрастните хора. 

Пандемията от COVID-19 също промени драстично образователния пейзаж, което наложи адаптирането на методите на преподаване за включване на цифрови технологии. Проектът MIL Skills има за цел да отговори на тези нужди и предизвикателства чрез насърчаване на отговорно и етично ангажиране с цифровите медии, чрез овластяване на възрастните хора и преподавателите за възрастни да анализират критично информацията и да упражняват етично цифрово гражданство

Въздействие

За възрастните хора тази инициатива предлага иновативен път към повишаване на уменията в областта на медийната и информационната грамотност, овластявайки ги в дигиталната сфера. Обучаващите и организациите за обучение на възрастни се възползват от увеличения капацитет за развиване и оценяване на знанията и уменията на възрастните в рамките на цифровата икономика, като по този начин повишават качеството на възможностите за учене на възрастни. 

Партньорските институции получават достъп до изобилие от ресурси и инструменти, като увеличават оперативната си ефективност и подобряват услугите, предлагани на целевата им демография. На регионално и национално ниво проектът MIL Skills запълва критични пропуски в медийните и информационните умения в цяла Европа. 

Проектът е в съответствие с ангажимента на ЕС за подпомагане на различни инициативи, проекти и изследвания за MIL, насочени към насърчаване на дигиталната грамотност и засилване на уменията за MIL в различни сектори и групи.

© 2024 MILSKILLS. ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN & DEVELOPED 🔐 BY INNOVATION HIVE

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2023-1-LV01-KA220-ADU-000156693

Skip to content